8f6530dee401156e297fad77ed5a19ff

Ok-tedi-mine-pit
da2be41be541fba4bf80e816f14f799c